Outlet
 • 14 days right to cancel *
 • Ordered before 23:59, shipped tomorrow

Seresto Tick and Flea Collar Large Dog from 8kg 70cm

 343
 • Article number: 7001783
 • Brand: Seresto
 • Size: 70cm
Normally
37,99
Now for
28,95
Now 24% extra discount
 • In stock Ordered before 21:00, shipped today

Seresto Tick and Flea Collar Large Dog from 8kg 70cm product description

Treatment and prevention of flea and tick infections (Ctenocephalides felis) for 7 to 8 months. The activity against fleas starts immediately after the collar is applied.

Protects against development of flea larvae in the immediate vicinity of the animal for 8 months. Seresto can be used as part of a treatment strategy against Flea Allergy Dermatitis (VAD). The product has persistent acaricide (lethal) dysfunctional effects (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) and repellent (anti-nutritive) dysfunction (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) for 8 months. It works against larvae, nymphs and adult signs.

It is possible that the sign that was already present on the dog before treatment, will not be killed within 48 hours after the collar is attached and attached and visible. Therefore, it is recommended to remove any sign that is already on the dog at the time of application.
The prevention of infections with new sign starts within the two days after the collar is applied. Treatment of corrosive / infectious lice infections (Trichodectes canis).
Ideally, the collar should be applied before the start of the flea or drawing season.

Length 70cm

Registration number: REG NL 108285

Seresto Tick and Flea Collar Large Dog from 8kg 70cm reviews

   343 reviews
99% would buy this product again.

Pros:

 • Effectively effective (160)
 • Delivered quickly by agradi (141)
 • Do not stink, handy in use (132)
 • Do not hesitate and work directly (129)
 • Indeed work all the time (112)

Cons:

 • No negatives (64)
 • Expensive to purchase, but ultimately cheaper than drops (49)
 • Color choice would be nice (31)
 • I would like to see a size yet (15)
 • It is less beautiful (11)

Win a voucher of € 100, -

from Moerkerke at :

Easy to use

Handig in gebruik

Yes, I recommend this product

Pros: do not stink, handy in use, Delivered quickly by Agradi stinken niet, handig in gebruik, Snel geleverd door Agradi

Cons: color choice would be nice kleurkeuze zou leuk zijn

Did meet the expectations, especially dog ​​could carefree to the Ardennes. No tick found (maybe also pure chance?)
Voldeed aan de verwachtingen, mn hond kon zorgeloos mee naar de Ardennen. Geen teekje gevonden (misschien ook puur toeval?)

from Leipzig at :

Simply unbeatable

Einfach unschlagbar

Yes, I recommend this product

Pros: 100% reliable 100% zuverlässig

Great collar for tick defense, uncomplicated application! Every year again!
Tolles Halsband zur Zeckenabwehr, unkomplizierte Anwendung! Jedes Jahr wieder!

from Zoetermeer at :

Very happy with these tires

Erg blij met deze banden

Yes, I recommend this product

Pros: cheaper than drops and only 1 time to be replaced in 8 months, effectively effective, do not stink, handy in use goedkoper dan druppels en hoef je maar 1 keer in de 8 maanden te vervangen, effectief doeltreffend werkzaam, stinken niet, handig in gebruik

Cons: color choice would be nice, Expensive to purchase, but ultimately cheaper than drops kleur keuze zou fijn zijn, Duur om aan te schaffen, maar uiteindelijk goedkoper dan druppels

Works super !! No problems with fleas or ticks. Very useful that it is the same for dogs and cats
Werkt super!! Geen last van vlooien of teken. Erg handig dat het voor honden en katten hetzelfde is

from Krimpen aan de lek at :

Top product!

Yes, I recommend this product

Pros: work effectively effectively effectief effectief werken

Finally an anti-flea agent that works, since use no more had fleas and ticks.
Eindelijk een anti vlooienmiddel wat werkt, sinds gebruik geen last meer gehad van vlooien en teken.

from Markkleeberg at :

Helpful and fast

Hilfreich und schnell

Yes, I recommend this product

Pros: The collar is absolutely great, quickly delivered by agradi, This is a tool that really works, easy to adjust (cut to length, buy again after 9 months Das Halsband ist absolut Klasse, schnell von agradi geliefert, dies ist ein werkzeug, das wirklich funktioniert, einfach zu justieren (abgelängt, nach 9 monaten wieder neu kaufen

Cons: closure could be better, Color choice would be nice schließung könnte besser sein, farbwahl wäre schön

Has distributed all fleas permanently and would therefore take it again and again. Cheaper products from shops did not work ...
Hat alle Flöhe dauerhauft vertrieben und würde es daher immer wieder nehmen. Günstigere Produkte aus Geshcäften wirkten nicht...

Question and Answer

J van Aerle op 12-05-2018:

Question: can the dog keep the band from swimming? does it not lose its effect? kan de hond de band omhouden met zwemmen? verliest het dan niet zijn werking?

Answer: The band can be used in swimming without losing the effect of the tire. De band kan bij zwemmen gebruikt worden zonder dat de werking van de band erop achteruit gaat.

Claudia op 20-02-2018:

Question: At what age can I use the collar on my dog? Is now 9 weeks Ab welchem Alter kann ich das Halsband bei meinem Hund anwenden? Ist jetzt 9 Wochen

Answer: Seresto should not be used in puppies under 7 weeks or in dogs with hypersensitivity to any of the components of the collar. Seresto sollte nicht bei Welpen unter 7 Wochen oder bei Hunden mit einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Halsbandes verwendet werden.

A. op 27-06-2017:

Question: Does this also work in case of a flea infestation? Unfortunately our dog has fleas at the moment. Werkt dit ook bij een besmetting met vlooien? Onze hond heeft op dit moment helaas vlooien..

Answer: This band works against ticks and fleas. Deze band werkt tegen teken en vlooien.

Patrick Fortan op 04-06-2017:

Question: Hello, Do you also deliver in Belgium? With kind regards, Patrick Hallo, Levert u ook in Belgie ? Met vriendelijke groet, Patrick

Answer: We do deliver in Belgium, but specifically this article can unfortunately not be delivered in Belgium. We leveren wel in België, maar specifiek dit artikel kan helaas niet in België geleverd worden.

Elke Giese op 10-04-2017:

Question: my dog ​​is 9 months old, he is allowed to wear this already mein Hund ist 9 Monate alt, darf er das schon tragen

Answer: Yes a 9 month old puppy is allowed to wear the ribbon. You should then set the band so that it can be enlarged. Ja ein 9 Monate alter Welpe darf das Band tragen. Sie sollten das Band dann so einstellen, dass es noch vergrößert werden kann.

Jan van Buuren op 17-10-2016:

Question: I have a German dog 4 months old, he is also allowed this band ik heb een duitse dog is 4 maanden oud mag hij ook deze band om

Answer: Yes that is allowed. The advice from the leaflet is not to use Seresto in puppies younger than 7 weeks. In young animals in the growth their neck size will increase somewhat during the band. Take this into account when cutting off the Seresto belt! The Seresto Band for large dogs has a neck circumference of up to 70cm. Ja, dat mag. Het advies vanuit de bijsluiter is om Seresto niet te gebruiken bij pups jonger dan 7 weken. Bij jonge dieren in de groei zal hun nekomvang nog wat toenemen gedurende de band wordt gedragen. Houdt hier rekening mee bij het afsnijden van de Seresto band! De Seresto Band voor grote honden heeft een halsomtrek van maximaal 70cm.

Willy op 25-06-2016:

Question: If a dog is in foal, she can also have this belt or wait until the puppies are there. Als een hond drachtig is mag zij deze band dan ook of moeten we wachten tot de pups er zijn.

Answer: Laboratory studies with both Flumethrin and Imidacloprid in rats and rabbits have shown no effects on fertility or reproduction and no teratogenic or fetotoxic effects. However, the safety of the veterinary medicinal product has not been demonstrated in target animals during gestation or lactation and as no data are available, the use of the product is not recommended in pregnant or lactating bitches. Given the nature of the collar, overdose is unlikely and no overdose symptoms are to be expected. An overdose of 5 collars around the neck was examined in adult dogs over a period of 8 months and in 7-week-old puppies for a period of 6 months. No other side effects were observed except minor hair loss and light skin reactions. In the unlikely event that an animal would eat the collar, mild gastrointestinal symptoms (eg soft stools) may occur. Uit laboratoriumstudies met zowel Flumethrine als Imidacloprid bij ratten en konijnen zijn er geen effecten op vruchtbaarheid of reproductie naar voren gekomen en ook geen teratogene of foetoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet aangetoond bij doeldieren gedurende dracht of lactatie en aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van het product niet aanbevolen bij drachtige of lacterende teven. Gezien de aard van de halsband is overdosering onwaarschijnlijk en zijn er geen overdoseringssymptomen te verwachten. Een overdosering van 5 halsbanden rond de nek werd onderzocht bij volwassen honden gedurende een periode van 8 maanden en bij 7 weken oude puppy's gedurende een periode van 6 maanden. Er werden geen andere neveneffecten waargenomen behalve gering haarverlies en lichte huidreacties. In het onwaarschijnlijke geval dat een dier de halsband zou opeten, kunnen er lichte gastro-intestinale symptomen (bv. zachte ontlasting) optreden.

Cynthia op 13-06-2016:

Question: Dear, Until now I have been unable to find an anti-tick drug for which my dog ​​was not hypersensitive. She became very sick of scalibor band, which I had to take off after 2 visits to the vet. Are the resources in this different? Beste, Tot nu toe heb ik geen anti teken middel kunnen vinden waarvoor mijn hond niet overgevoelig was. Ze werd erg ziek van scalibor band, welke ik na 2 bezoeken aan de dierenarts heb moeten afdoen. Zijn de middelen die hierin zitten anders?

Answer: The active substance in Seresto is Imidacloprid and Flumethrin. The active substance in Scalibor is Deltamethrine. Both agents have as auxiliary substance: Titanium dioxide. In case of allergic reactions to one of the constituents and / or aids, it is strongly advised not to use this flea or draining agent. Please contact the attending veterinarian who saw the symptoms. De werkzame stof in Seresto is Imidacloprid en Flumethrine. De werkzame stof in Scalibor is Deltamethrine. Beide middelen hebben als hulpstof: Titaniumdioxide. Bij allergische reacties op een van de bestanddelen- en of hulpmiddelen wordt het sterk afgeraden dit vlooien- of tekenmiddel te gebruiken. Neem even contact op met de behandelend dierenarts welke de klachten toen gezien heeft.

marga op 26-05-2016:

Question: Can the tape be removed during trimming and washing of the dog? Mag de band af tijdens het trimmen en wassen van de hond?

Answer: The product is resistant to water. It remains active when the animal is wet. Avoid prolonged and intense contact with water as well as intensive use of shampoo as this could reduce the duration of action of the product. Het product is bestand tegen water. Het blijft werkzaam als het dier nat is. Langdurig en intens contact met water, evenals een intensief gebruik van shampoo vermijden, want dit zou de werkingsduur van het product kunnen verminderen.

Ellen op 12-05-2016:

Question: We have three grandchildren between 3 and 6 years. Twice a week they are at home, playing and cuddling with the dogs. (Labrador of 9 months and drentse partridge 11 years old) when zenjn come into contact with the band or house ... is this safe? Wij hebben drie kleinkinderen tussen 3 en 6 jaar . Twee maal per week zijn ze in huis , spelen en knuffelen met de honden. (Labrador van 9 maanden en drentse patrijs 11 jaar oud) wanneer zenjn aanraking komen met de band of huis...is dit wel veilig?

Answer: Try to teach the children not to pet the dog where the band is. After applying the collar or coming into contact with the collar, wash the hands with cold water. Persons with a known hypersensitivity to the components of the collar should avoid contact with the collar. The active substances are Flumethrin and Imidacloprid. There are also so-called click straps where you can 'hide' the drawing belt in a collar. An example of this is the Makadi Smart Collar. https://www.agradi.nl/makadi/ Probeer de kinderen aan te leren de hond niet te aaien op de plek waar de band zit. Na het aanbrengen van de halsband of het in contact komen met de halsband de handen wassen met koud water. Personen met een bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen van de halsband, dienen contact met de halsband te vermijden. De werkzame stoffen zijn Flumethrine en Imidacloprid. Er zijn ook zogenoemde opklikbanden waarbij je de tekenband in een halsband kunt 'verstoppen'. Een voorbeeld hiervan is de Makadi Smart Collar. https://www.agradi.nl/makadi/

Clasina op 08-05-2016:

Question: from which age a dog (puppy) is allowed this band vanaf welke leeftijd mag een hond (puppy) deze band

Answer: The advice from the leaflet is not to use Seresto in puppies younger than 7 weeks. In young animals in the growth their neck size will increase somewhat during the band. Take this into account when cutting off the Seresto belt! Het advies vanuit de bijsluiter is om Seresto niet te gebruiken bij pups jonger dan 7 weken. Bij jonge dieren in de groei zal hun nekomvang nog wat toenemen gedurende de band wordt gedragen. Houdt hier rekening mee bij het afsnijden van de Seresto band!

Susanne op 04-05-2016:

Question: Are the tires also suitable for Border Collies? My dog ​​has been sick of the Scalibor band. Zijn de banden ook geschikt voor Border Collies? Mijn hond is ziek geweest van de Scalibor band.

Answer: (Border) Collies and related breeds sometimes have an inherited (hereditary) error in the genes that makes them able to react hypersensitive to certain medications. Due to an error in the MDR-1 gene they can suffer from neurological symptoms (muscle spasms, widened pupils, delayed heartbeat, lack of oxygen, falling body temperature, problems with gastrointestinal system such as salivation, vomiting, constipation) In the worst case, the dog dies. Examples of active substances for which you need to be extra careful when they are in medicine are: Acepromazine (tranquillizer), Butorphanol (painkiller), Cyclosporin (suppression of the immune system), Digoxin (strengthening of the heart function), Doxorubicin (control of tumors ), Ivermectin (against parasites such as worms and mites), Loperamide (against diarrhea), Vinblastine (control of tumors), Vincristine (control of tumors) This list is not yet complete There are drugs that have been shown to cause problems, and there are also 'potential problem drugs', which have not yet been sufficiently investigated, and there are no further side effects of Scalibor and Seresto known than what is stated in the package leaflet. If you experience unpleasant side effects when using Scalibor or Seresto that are not described in the package leaflet, take off the band immediately and contact the veterinarian to treat the dog appropriately. The veterinarian (or the point of sale where you bought the product) can give you the right information to file the complaint with the manufacturer to make a serious report. (Border) Collies en aanverwante rassen hebben soms een aangeboren (erfelijke) fout in de genen waardoor ze overgevoelig kunnen reageren op bepaalde medicijnen. Door een fout in het MDR-1 gen kunnen zij last krijgen van neurologische verschijnselen (spierkrampen, verwijdde pupillen, vertraagde hartslag, zuurstofgebrek, dalende lichaamstemperatuur, problemen met maagdarmstelsel zoals speekselen, braken, verstopping. In het ergste geval komt de hond te overlijden. Voorbeelden van werkzame stoffen waarvoor je in dat geval extra moet oppassen als het in medicijnen zit zijn: Acepromazine (kalmeringsmiddel), Butorphanol (pijnstiller), Cyclosporine (onderdrukking van het immuunsysteem), Digoxine (versterking van de hartfunctie), Doxorubicin (bestrijding van tumoren), Ivermectine (tegen parasieten zoals wormen en mijten), Loperamide (tegen diarree), Vinblastine (bestrijding van tumoren), Vincristine (bestrijding van tumoren). Deze lijst is nog niet volledig. Er zijn middelen waarvan is aangetoond dat ze problemen geven, en er zijn ook ‘potential problem drugs’, die nog onvoldoende onderzocht zijn. Van Scalibor en Seresto zijn geen verdere bijwerkingen bekend dan hetgeen dat vermeld staat in de bijsluiter. Indien je nare bijwerkingen ervaart bij het gebruik van Scalibor of Seresto die niet in de bijsluiter staan beschreven, haal dan direct de band af en neem contact op met de dierenarts om de hond op de juiste manier te behandelen. De dierenarts (of het verkooppunt waar je het product hebt gekocht) kan je de juiste informatie geven om de klacht neer te leggen bij de fabrikant om een serieuze melding te maken.

Trudiethelen op 21-04-2016:

Question: My dog ​​weighs 90 kilos is the band also suitable for ?? And which should I take? Mijn hond weegt 90 kilo is de band daar ook geschikt voor?? En welke moet ik dan nemen?

Answer: The band is also working for a larger (breed) dog. The operation starts when the skin is touched. However, the flea and tick band must fit well around the dog's neck. The length of the Seresto Band for Large Dogs> 8kg is 70cm. If your dog has a larger neck circumference than 70cm we advise you to use another flea and draining agent. De band is ook werkzaam bij een grotere (ras)hond. Bij aanraking met de huid start de werking. Echter moet de vlooien- en tekenband wel goed om de nek van de hond passen. De lengte van de Seresto Band voor Grote Honden >8kg is 70cm. Mocht jouw hond een grotere halsomtrek hebben dan 70cm adviseren wij je om een ander vlooien- en tekenmiddel te gebruiken.

B op 13-04-2016:

Question: Dear agradi, can we just pet our dog with the serestoband or do you have to wash your hands immediately? Mvg mvh Beste agradi, kunnen we onze hond gewoon aaien met de serestoband of moet je dan direct je handen wassen? Mvg m v h

Answer: You can just pet the dogs. Wash your hands with cold water after stroking (if you come in contact with the tire). Je kunt de honden gewoon aaien. Was na het aaien (indien je in aanraking komt met de band) je handen met koud water.

Ili op 03-04-2016:

Question: you can set the flea collar kan je de vlooienband stellen

Answer: The flea collar must be made to size so that it fits well around the neck. De vlooienband moet op maat worden gemaakt zodat deze goed om de hals past.

Mike van arkel op 30-03-2016:

Question: How are small children doing when the dog is wearing a serestoband? Hoe gaat het met kleine kinderen, als de hond een serestoband draagt??

Answer: Try to teach the children not to pet the dog where the band is. After applying the collar or coming into contact with the collar, wash the hands with cold water. Persons with a known hypersensitivity to the components of the collar should avoid contact with the collar. The active substances are Flumethrin and Imidacloprid. Probeer de kinderen aan te leren de hond niet te aaien op de plek waar de band zit. Na het aanbrengen van de halsband of het in contact komen met de halsband de handen wassen met koud water. Personen met een bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen van de halsband, dienen contact met de halsband te vermijden. De werkzame stoffen zijn Flumethrine en Imidacloprid.

W. Pauwels op 28-03-2016:

Question: Does the dog always have to keep the band? Or is it allowed inside? Moet de hond de band altijd omhouden? Of mag deze binnen af?

Answer: The belt must be worn continuously. De band dient continu te worden gedragen.

alice latumeten hijmans op 28-03-2016:

Question: We have a bull mstif f of 73 kilos for fleas Wij hebben een bull mstif f van 73 kilo zijn daar vlooienband voor

Answer: The Seresto Band for large dogs has a neck circumference of up to 70cm. If the dog fits this, it is no problem to use this Serestoband. If your dog has a larger neck circumference than 70cm we advise you to use another flea and draining agent. De Seresto Band voor grote honden heeft een halsomtrek van maximaal 70cm. Indien de hond dit past is het geen probleem deze Serestoband te gebruiken. Mocht jouw hond een grotere halsomtrek hebben dan 70cm adviseren wij je om een ander vlooien- en tekenmiddel te gebruiken.

TRUDY op 25-03-2016:

Question: Can the dogs swim with it? Kunnen de honden ermee zwemmen?

Answer: The product is resistant to water; it remains active when the animal is wet. Nevertheless, prolonged and intense contact with water, as well as intensive use of shampoo, should be avoided as this could reduce the duration of action of the product. Het product is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. Men moet niettemin een langdurig en intens contact met water, evenals een intensief gebruik van shampoo vermijden, want dit zou de werkingsduur van het product kunnen verminderen.

Dakkus op 25-03-2016:

Question: If your dog has a lot of hair, the band works Als je hond veel haar heeft werkt de band dan ook

Answer: The band starts its operation on contact with the skin. You should therefore attach the band to the skin of long-haired dogs (just like flea drops), but please note that it is not too loose / tight. De band start zijn werking bij contact met de huid. Je dient bij langharige honden de band dus op de huid te bevestigen (net als bij vlooiendruppels) maar let wel op dat deze niet te los/strak zit.

Laura op 16-03-2016:

Question: Is this also suitable for dogs over 60 kilos. I have a dog of 50 kilos and 1 of 63 kilos Is dit ook geschikt voor honden boven de 60 kilo. Ik heb een hond van 50 kilo en 1 van 63 kilo

Answer: The band is also working for a larger (breed) dog. The operation starts when the skin is touched. However, the flea and tick band must fit well around the dog's neck. The length of the Seresto Band for Large Dogs> 8kg is 70cm. If your dog has a larger neck circumference than 70cm we advise you to use another flea and draining agent. De band is ook werkzaam bij een grotere (ras)hond. Bij aanraking met de huid start de werking. Echter moet de vlooien- en tekenband wel goed om de nek van de hond passen. De lengte van de Seresto Band voor Grote Honden >8kg is 70cm. Mocht jouw hond een grotere halsomtrek hebben dan 70cm adviseren wij je om een ander vlooien- en tekenmiddel te gebruiken.

ria hazeleger op 15-03-2016:

Question: from which time they can have this band .. have two more puppies that are now 12 weeks old vanaf welke leefdtijd mogen ze deze band om.. heb nog twee puppys die nu 12 weken zijn

Answer: The advice from the leaflet is not to use Seresto in puppies younger than 7 weeks. In young animals in the growth their neck size will increase somewhat during the band. Take this into account when cutting off the Seresto belt! Het advies vanuit de bijsluiter is om Seresto niet te gebruiken bij pups jonger dan 7 weken. Bij jonge dieren in de groei zal hun nekomvang nog wat toenemen gedurende de band wordt gedragen. Houdt hier rekening mee bij het afsnijden van de Seresto band!

elise pieterse op 11-03-2016:

Question: Is the band toxic when touched by people? I would like to have a natural remedy for fleas / ticks. Our dog does not wear a collar in the house, but does the flea collar wear them all day long? is de band giftig bij aanraking door mensen? Zelf wil ik zo graag een natuurlijk middel tegen vlooien/teken. Onze hond draagt in huis geen halsband, maar de vlooienband draagt ze de hele dag?

Answer: Persons with a known hypersensitivity to the components of the collar should avoid contact with the collar. The active substances are Flumethrin and Imidacloprid. After applying the collar or coming into contact with the collar, wash the hands with cold water. It is the intention to keep this sign band in the dog / cat 24 hours a day. The product is resistant to water; it remains active when the animal is wet. Nevertheless, prolonged and intense contact with water, as well as intensive use of shampoo, should be avoided as this could reduce the duration of action of the product. Personen met een bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen van de halsband, dienen contact met de halsband te vermijden. De werkzame stoffen zijn Flumethrine en Imidacloprid. Na het aanbrengen van de halsband of het in contact komen met de halsband de handen wassen met koud water. Het is de bedoeling deze tekenband bij de hond/kat 24u per dag om te houden. Het product is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. Men moet niettemin een langdurig en intens contact met water, evenals een intensief gebruik van shampoo vermijden, want dit zou de werkingsduur van het product kunnen verminderen.

nadia op 15-02-2016:

Question: may I also give my big cat a bough of seresto for dogs, The biggest for cats is 38 cm and is too small for my cat; mag ik mijn grote kat ook een banje van seresto voor honden aandoen,De grootste voor katten is 38 cm en is te klein voor mijn kat;

Answer: We advise to use the tires only for the animal species for which it is suitable. Is the band properly connected around the neck? The belt should not be too tight, but certainly not too loose! The band fits almost every cat. If the band really does not fit, you might want to order another type of flea remover (droplet shape). Wij adviseren de banden enkel te gebruiken voor de diersoort waarvoor deze geschikt is. Zit de band wel goed aangesloten rond de nek? De band moet niet te strak maar ook zeker niet te los zitten! De band past vrijwel om elke kat. Mocht de band echt niet passen kan je misschien het beste een ander type vlooienmiddel bestellen (druppelvorm).

J. Westland op 31-01-2016:

Question: LS, The band is suitable for large dogs> 8kg. Does that mean that he also does his job on a 65 kg Danish Dog? With kind regards, J. Westland L.S., De band is geschikt voor grote honden >8kg. Houdt dat in dat hij op een Deense Dog van 65 kg ook zijn werk doet? Met vriendelijke groet, J. Westland

Answer: The band is also working for a larger (breed) dog. The operation starts when the skin is touched. However, the flea and tick band must fit well around the dog's neck. The length of the Seresto Band for Large Dogs> 8kg is 70cm. If your dog has a larger neck circumference than 70cm we advise you to use another flea and draining agent. De band is ook werkzaam bij een grotere (ras)hond. Bij aanraking met de huid start de werking. Echter moet de vlooien- en tekenband wel goed om de nek van de hond passen. De lengte van de Seresto Band voor Grote Honden >8kg is 70cm. Mocht jouw hond een grotere halsomtrek hebben dan 70cm adviseren wij je om een ander vlooien- en tekenmiddel te gebruiken.

Ask your question about Seresto Tick and Flea Collar Large Dog from 8kg 70cm

* Required field. See our privacy page for more information .

Unfortunately, questions about price and delivery are not possible, as this varies. We do our best to answer your question as soon as possible, you will get a notification of this by e-mail.

Often bought together

 1. Voskes Training Mix

  Voskes Training Mix

  1,49
  16

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

 2. Seresto Tick and Flea Collar Cat to 8kg
  Bestseller

  Seresto Tick and Flea Collar Cat to 8kg

  24,99
  390

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

 3. Animology Shampoo Hair of the Dog
  Outlet

  Animology Shampoo Hair of the Dog

  5,99
  0

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

Also visit other products in Flea control

 1. Seresto Tick and Flea Collar Small Dog max 8kg
  Bestseller

  Seresto Tick and Flea Collar Small Dog max 8kg

  22,95
  164

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

 2. Frontline Flea Treatment Combo Spot-On 20-40kg L Dog
  Bestseller

  Frontline Flea Treatment Combo Spot-On 20-40kg L Dog

  starting at 27,99
  317

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

 3. Scalibor Tick Collar Protector Dog

  Scalibor Tick Collar Protector Dog

  starting at 15,99
  169

  In stock Ordered before 21:00, shipped today

 4. Frontline Flea Treatment Combo Spot-On 10-20kg M Dog
  Bestseller

  Frontline Flea Treatment Combo Spot-On 10-20kg M Dog

  starting at 21,99
  159

  In stock Ordered before 21:00, shipped today